خواب کفش از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب کفش چیست با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب کفش از دید ابن سیرین

دیدن کفش درخواب، دلیل زن بود.

تعبیر خواب کفش نو پوشیدن: اگر بیند کفش نو در پای کرد، دلیل که زنی بخواهد یا کنیزکی بخرد.

تعبیر خواب کفش سیاه: اگر درخواب کفش خود را سیه بیند، دلیل که آن زن توانگر بود.

تعبیر خواب کفش سبز: اگر کفش را سبز بیند، دلیل که آن زن مستوره بود.

تعبیر خواب کفش قرمز: اگر کفش را سرخ بیند، دلیل که آن زن معاشر بود.

تعبیر خواب کفش زرد: اگر زرد بیند، دلیل که آن زن بیمارگونه بود.

تعبیر خواب کفش از دید امام جعفر صادق (ع)

دیدن کفش درخواب بر هفت وجه بود:

  • زن
  • خادم
  • کنیزک
  • قوت و نیرومندی
  • معیشت
  • مال
  • سفر (مسافرت)

دیدن کفش درخواب، دلیل بر مردی بود که میراث قسمت کند.

تعبیر خواب کفش از دید یوسف پیامبر (ع)

تعبیر دیدن کفش پوشیدن: دیدن کفش در پا کردن نشانه زن گرفتن باشد و اگر در آورد زن طلاق دهد.

تعبیر خواب کفش از دید منوچهری تهرانی

تعبیر خواب کفش لنگه به لنگه: اگر مردی در خواب ببیند کفش‌هایش لنگه به لنگه پوشیده از همسرش جدا می‌شود و چنانچه مرد مجردی این خواب را ببیند زنی کج خو و بد خلق نصیب او می‌شود.

تعبیر کفش پا را می زند: اگر مردی در خواب ببیند کفش پایش را می زند با همسرش اختلاف پیدا می‌کند.

تعبیر خواب کفش کوچک شده: اگر ببیند کفش برای پایش کوچک شده همسرش از او تقاضائی می‌کند که قادر به بر آوردن آن نیست.

 

تعبیر خواب کفش سوراخ: اگر مردی در خواب ببیند کفشش سوراخ شده زنش به او خیانت می‌کند.

تعبیر خواب کفش کهنه: اگر ببیند کفشش آن قدر فرسوده است که نمی‌تواند بپوشد همسرش بیمار می‌شود. این تعابیر برای ن نیز هست با این تفاوت که کفش زن به زندگی خانوادگی او نیز اشاره می‌کند و تنها شوهرش مطرح نیست.

تعبیر خواب کفش نو: اگر بیننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببینید کفشی جدید و نو پوشیده ازدواج می‌کند.

تعبیر خواب کفش از دید معبرین غربی

تعبیر کفش مردانه پوشیدن: این است که صاحب پسر می شود.

تعبیر خواب کفش پاره: اگر خواب ببینید کفشی کثیف و پاره دارید، نشانه آن است که با رفتار ناآگاهانه و انتقادات نادرست خود از دیگران، دشمنانی برای خود خواهید ساخت.

سایر تعابیر

تعبیر خواب کفش عروسی: این است که اگر ازدواج نکرده اید ازدواج خواهید کرد و اگر متاهل هستید کار یا موقعیت خوبی بدست می آورید.

 

تعبیر خواب گم کردن کفش: نشان از طلاق و جدایی است.

تعبیر خواب یده شدن کفش: این است که کسی در زندگی خانوادگی شما مشکل بوجود می آورد.

تعبیر خواب کفش کتانی و ورزشی: نماد ازدواج یا مقام برای شماست.

تعبیر خواب کفش طلایی: محبت و همدلی در خانواده است و همچینین زندگی عالی با همسر است.

تعبیر خواب عوض کردن کفش: ازدواج مجدد خود یا نزدیکان است.

تعبیر خواب کفش دخترانه یا بچگانه: این است که بچه دار می شوید.

تعبیر خواب کفش کثیف و پاره: این است که با نا آگاهی و انتقاد نادرست برای خود دشمن تراشی می کنید.

تعبیر خواب واکس سیاه به کفش: این است که امور به خوبی پیش می روند.

تعبیر خواب کفش پاشنه بلند: همسری است که شما را به اوج میرساند.

برگرفته از: https://baronak.com/1652-tabir-khab-kafsh/

 


سرگرم شو کفش ,خواب ,تعبیر , اگر ,زن ,دلیل ,تعبیر خواب ,خواب کفش ,است که ,کفش از , این استمنبع

تعبیر خواب کفش از دید ابن سیرین، امام صادق، یوسف پیامبر و معبیرین غربی

متن های عاشقانه و زیبا برای دخترم

سوالات عالی برای بازی جرات حقیقت

مشخصات

آخرین جستجو ها

تعمیرات لوله - تاسیسات لوله رسا تاسیسات دانلود فایل fire123 دانلود رایگان مقاله10 پنی کارویس خرید وفروش باغ ویلا ی لوکس در غرب استان تهران لایسنس نود 32 | یوزرنیم و پسورد نود 32 | آپدیت نود 32 | آفلاین و آنلاین بتادین سیستم آموزش آنلاین